"Piękne Zachodniopomorskie - moja ojczyzna" konkurs dla szkół gimnazjalnych


2017-01-26

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. "Piękne Zachodniopomorskie - moja ojczyzna"

Uliczki, domy, skwery, które znam, przy których się zatrzymuję, których widokiem się nasycam…
W nich dorastam, czerpiąc radość z piękna natury, znajomych kamieniczek i zabytków. W tych
obrazach dzieciństwa jest wspomnienie miejsc bliskich, kochanych, które pozostaną we mnie na zawsze
I . Cele Konkursu :
1. Wykonanie prac, których motywem przewodnim będzie ukazanie piękna województwa
zachodniopomorskiego.
2. Promocja utalentowanej młodzieży wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo oraz ich nauczycieli.
3. Zachęcenie młodzieży zdolnej, ambitnej do wypowiedzi w różnych dyscyplinach plastycznych.
4. Inspirowanie twórców do doskonalenia umiejętności.
5. Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz konfrontacja dokonań w
zakresie sztuk plastycznych.

II. Kategorie Konkursu :
1. Rysunek (format minimum A3).
2. Malarstwo (technika dowolna, format A3).
3. Grafika (także komputerowa, format maks. A3, wydruk bez oprawy).
4. Fotografia (A4).

III. Przebieg Konkursu :

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace w danej kategorii nie prezentowane
w innych konkursach.
3. Prace należy przesyłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2017 r
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Liceum Plastyczne w Szczecinie,
ul. Kurkowa 1, 70-543 Szczecin.
4. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Liceum Plastycznego w Szczecinie.
5. Komisja Konkursowa zbierze się i dokona oceny prac oraz ich wyboru na wystawę pokonkursową. Komisja przyzna następujące nagrody:

● Grand Prix
● wyróżnienia w każdej kategorii.

Laureat nagrody Grand Prix oraz laureaci wyróżnień w poszczególnych kategoriach, mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum Plastycznego w Szczecinie z pominięciem egzaminów praktycznych i po spełnieniu określonych warunków.
Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany przyznania nagród w zależności od poziomu nadesłanych prac.
6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie Liceum Plastycznego w Szczecinie.
7. Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe fundowane przez organizatorów i sponsorów.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych.
9. Uczestnik, akceptując postanowienia przebiegu konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników w sieci Internet oraz organizacji wystawy pokonkursowej i przyznania nagród.
10. Prace nadesłane na konkurs, a nieodebrane do miesiąca od zakończenia wystawy przechodzą
na własność organizatora.
UWAGA: Prace na odwrocie należy oznaczyć: uczeń – imię i nazwisko, kategoria, wiek, nazwa i adres szkoły, nauczyciel/opiekun.
Regulamin konkursu dostępny na stronie LP w Szczecinie www.plspszczecin.republika.pl i jest on jedynym dokumentem określającym jego zasady.

Osoba do kontaktu: Marlena Bojarska-Sztuk tel. 512 005 556, e-mail: marlena@sztuk.net


wszystkie newsy >
powrt


Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat : 91/488-13-14
e-mail : lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2016 Liceum Plastyczne w Szczecinie