Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie


70 - 543 Szczecin, ul. Kurkowa 1

tel: sekretariat : 91/488-13-14 ,
+48 690637242
fax : 91/488-03-38

sekretariat
e-mail :

lpszczecin@gmail.com

strona internetowa:
www:plastykszczecin.pl

Lokalizacja i dojazd do Liceum Plastycznego


pokaż Liceum Plastyczne w Szczecinie na większej mapieDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im Constantina Brancusiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.e-cea.pl/0103.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im Constantina Brancusiego w Szczecinie posiada jedynie możliwość publikacji treści na podstronie udostępnionej przez organ prowadzący tj. Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie, która zarządza stroną https://bip.e-cea.pl.

Status pod względem zgodności

Strona https://bip.e-cea.pl/0103 jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), m.in. z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
 2. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony https://bip.e-cea.pl/0103 – 23.01.2014.
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji – 23.01.2014.
 3. W menu zawarte są:
  - dane teleadresowe
  - informacje o dostępności architektonicznej - deklaracja dostępności cyfrowej
 4. W przypadku problemów z dostępnością do strony prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły nr telefonu 693 122 825 lub drogą email: sekretariat@plastykszczecin.pl lub lpszczecin@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 5. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 15.03.2021 r.

INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Budynki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych mieszczą się w Szczecinie, przy ulicy Kurkowej 1-3. Budynki Kurkowa 1 i Kurkowa 2 są połączone łącznikiem przez co stanowią funkcjonalnie jeden obiekt.

Budynek „Kamienica Loitzów” (Kurkowa 1) posiada 4 kondygnacje oraz poddasze. Budynek ten stanowi główną siedzibę szkoły, na parterze zlokalizowany jest sekretariat szkoły. Budynek posiada schody pomiędzy kondygnacjami - schody niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Spichlerz z oficyną (Kurkowa 2) posiada 3 kondygnacje. Budynek posiada schody pomiędzy kondygnacjami - schody niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „Spichlerz wieżowy” (Kurkowa 3) posiada 4 kondygnacje oraz poddasze. Budynek posiada schody pomiędzy kondygnacjami - schody niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku głównego posiada barierę architektoniczną w postaci 8 stopni, i prowadzi bezpośrednio z ul. Kurkowej.

Przy ulicy Kurkowej nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne jest szerokie, podobnie jak wejście do pomieszczenia sekretariatu.

W budynkach nie ma:

 • wind,
 • pętli indukcyjnych,
 • oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • głośników naprowadzających, informacje udzielane są w sekretariacie znajdującym się na parterze budynku głównego szkoły, po lewej stronie od wejścia głównego.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza migowego.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawne ruchowo obsługiwane są po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły (telefon nr 693122825 lub email: sekretariat@plastykszczecin.pl lub lpszczecin@gmail.com), celem umówienia terminu wizyty. Wcześniejszy kontakt ww. osób bądź ich opiekunów, pozwoli naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Constantina Brancusiego w Szczecinie
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat: 91/488-13-14 ,
+48 690637242
e-mail: lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie