I. Pracownie obowiązkowych zajęć edukacyjnychPRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWARysunek to podstawowa dziedzina sztuki, będąca punktem wyjścia dla każdej innej działalności artystycznej. W szkole dostępne są dwie pracownie rysunku i malarstwa. Częściowo przeszklony sufit umożliwia naukę przy świetle dziennym. Młodzież pracuje przy sztalugach. Na zajęciach powstają szkice i studia rysunkowe oraz prace malarskie w różnych technikach (akwarela, gwasz, tempera, akryl, olej). Uczniowie wykonują szkice i kompozycje studyjne w oparciu o naturę i wyobraźnię (studia postaci, plenerowe, martwej natury). Dokonują analizy i syntezy formy. Świadomie interpretują rzeczywistość, wyrażając własne odczucia i emocje artystyczne. Analizują różnorodne zjawiska artystyczne i logicznie je wykorzystują w indywidualnym procesie tworzenia. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

PRACOWNIA RZEŹBYCelem nauczania przedmiotu jest kształcenie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu, obok rysunku i malarstwa, są najbardziej istotne w kształceniu plastycznym. Uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rzeźby. Ponadto buduje formę rzeźbiarską przestrzenną i półprzestrzenną. Łączy i wykorzystuje różne techniki i materiały rzeźbiarskie: modelowanie bezpośrednie w zadanym materiale, formowanie metodą ceramiczną i odlew gipsowy. Wykorzystuje również technikę modelowania w formie negatywowej. Przy użyciu odpowiednich narzędzi realizuje rzeźbę w różnych materiałach, np. w drewnie i w kamieniu. Łączy elementy liternicze i rzeźbiarskie w projektach medalierskich. Uczniowie wykonują kompozycje studyjne w oparciu o naturę i wyobraźnię (płaskorzeźba, rzeźby pełna). Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.
PRACOWNIA PODSTAW PROJEKTOWANIACelem nauczania podstaw projektowania jest poznanie i zrozumienie szczególnej odmienności projektowania plastycznego, którego istota zawiera się w zespoleniu wszystkich działań kreacyjnych wyrażonych w odpowiedniej formie. Zajęcia przygotowują ucznia do rozwijania umiejętności w zakresie różnych specjalizacji, które realizują w cyklu kształcenia oraz do samodzielnych działań twórczych. Uczniowie zdobywają umiejętności głównie poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając w ten sposób intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną. Poznają podstawy psychofizjologii widzenia (teoria koloru), uczą się tworzyć iluzję przestrzeni na płaszczyźnie (perspektywa linearna i malarska, aksonometria, gradient itp.), tworzą kompozycje z wykorzystaniem litery i układu literniczego w oparciu o zasady typografii i edycji tekstu, poznają zasady tworzenia dokumentacji technicznej i prezentacyjnej własnych dokonań. Wykorzystują w projektowaniu tradycyjny warsztat plastyka, jak również stosują nowoczesne techniki i technologie. Zdobyte umiejętności stanowią fundament dla rozwoju świadomości artystycznej.

II. Pracownie specjalności zawodu plastykPRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO


Specjalność artystyczna: Techniki graficzne

Specjalizacja: Projektowanie graficzneGrafika (reklamowa i wydawnicza) jest częścią kultury masowej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. W dobie rozwoju technologii informacyjnej, projektowanie graficzne jest priorytetową dziedziną edukacji plastycznej. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny. Na zajęciach projektowania graficznego uczniowie poznają podstawy wiedzy dotyczącej reklamy wizualnej, rozwijają kreatywne myślenie, uczą się kompozycji zapisu i przekładu informacji na język plastyczny. W oparciu o poznane środki wyrazu potrafią świadomie kształtować komunikat wizualny skierowany do wybranego odbiorcy. Rozwijają również sprawność w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami technologicznymi, w tym technikami cyfrowymi. Uczą się składu wydawniczego: montażu grafiki, zdjęć i tekstu. W ramach specjalizacji powstają prace z dziedziny identyfikacji wizualnej (logo, druki firmowe i reklamowe), reklama zewnętrzna, plakat, książka, komiks, kalendarz i inne formy graficzne.

Zajęcia specjalizacji projektowanie graficzne przygotowują uczniów do podjęcia pracy w zawodzie plastyka, stanowią także bazę do dalszego kształcenia akademickiego na kierunkach:

− Projektowanie graficzne (plakat, książka, ilustracja, grafika wydawnicza), − Komunikacja wizualna, − Grafika warsztatowa, − Multimedia (animacja komputerowa, modeling, projektowanie gier), − Fotografia, − Malarstwo, − Tkanina i ubiór − Architektura, − Architektura krajobrazu, − Architektura wnętrz, − Scenografia, − Zarządzanie kulturą wizualną, − Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na uczelniach artystycznych, uniwersytetach, politechnikach, akademiach pedagogicznych.

PRACOWNIA RENOWACJI MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH


Specjalność artystyczna: Techniki renowacyjne

Specjalizacja: Renowacja mebli i wyrobów snycerskich
Kształcenie w zakresie unikatowych umiejętności warsztatowych w specjalizacji Renowacja mebli i wyrobów snycerskich jest istotne dla zachowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania odpowiedzialności za jego ciągłość.
Założeniem metodycznym programu nauczania jest integrowanie zagadnień plastycznych z technikami rzemiosła dawnego występującego w różnych okresach dziejów człowieka oraz rozwijanie wrażliwości na piękno zawarte w artefaktach  kultury materialnej  minionych epok.
Na zajęciach renowacji mebli i wyrobów snycerskich nauka polega na zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, niezbędnych przy wykonywaniu renowacji mebli, ram i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego. 
Uczniowie przeprowadzają pełen zakres działań konserwatorskich, w tym również rekonstrukcje drewnianych detali i snycerskich i ornamentów. Przy tych zadaniach wykorzystywane są różne techniki rekonstrukcyjne, zarówno historyczne jak i współczesne wykorzystujące żywice silikonowe i żywice epoksydowe.
 Stabilizacja konstrukcji mebli, dezynfekcja i dezynsekcja drewna, impregnacja drewna, fornirowanie powierzchni, intarsjowanie, toczenie, rzeźbienie, politurowanie, złocenie i srebrzenie to tylko niektóre z metod renowacyjnych.
Uczniowie zapoznają się z całym zakresem technik pozłotniczych z unikalną techniką tradycyjnego złocenia na tzw. poler (agatowania) włącznie a także współczesnego złocenia z wykorzystaniem żywic sztucznych. Poznają dawne jak i współczesne materiały konserwatorskie.
Wszystkie obiekty, przed rozpoczęciem konserwacji, zostają dokładnie, zgodnie ze standardami profesjonalnej konserwacji, sfotografowane i opisane wraz z precyzyjnym określeniem  ich stanu zachowania i przyczynami zniszczeń.  Cały przebieg prac jest dokładnie opisany w dokumentacji, konserwatorskiej zgodnie ze standardami stosowanymi w profesjonalnej konserwacji dzieł sztuki.
Absolwenci szkoły kończący tą specjalizację, wyposażeni w konkretne umiejętności techniczne i technologiczne, przygotowani są do podjęcia pracy w zawodzie plastyka. Zdobywając zawód stanowią cenną grupę fachowców poszukiwanych przez placówki antykwaryczne oraz przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki. Nierzadko  sami otwierają działalność konserwatorską w kraju  lub poza jego granicami.
Interdyscyplinarność kierunku pozwala kontynuować naukę na różnych kierunkach wyższych uczelni artystycznych a są nimi: - konserwacja i renowacja dzieł sztuki, - ochrona dóbr kultury (konserwatorstwo, zabytkoznawstwo i muzealnictwo), - archeologia, - rzeźba, - rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki, - projektowanie mebla, - wzornictwo (także formy użytkowe - jubilerstwo), - scenografia (także charakteryzacja i wizaż), - architektura wnętrz, - design krajobrazu, - architektura, - technologia drewna, - edukacja artystyczna  w zakresie sztuk plastycznych.
PRACOWNIA SNYCERSKA


Specjalność artystyczna: Formy rzeźbiarskie

Specjalizacja: SnycerstwoSnycerstwo jest bardzo starą dziedziną sztuki zdobniczej. Na zacięciach uczniowie mają możliwość kształcenia umiejętności świadomego posługiwania się językiem plastycznym w pracach rzeźbiarskich wykonywanych w drewnie. Rozwijają myślenie analityczne oraz wyobraźnię w widzeniu przestrzennej formy plastycznej stanowiące podstawę opanowania umiejętności czytania i sporządzania dokumentacji projektowej i wykonawczej. Poznają także sposoby przenoszenia wartości przestrzennych na płaskorzeźbę i bryłę rzeźbiarską. Uczą się sprawnego posługiwania się narzędziami i urządzeniami warsztatu ręcznej i mechanicznej obróbki drewna oraz metod wykańczania i uszlachetniania tego materiału. W ramach zajęć z przedmiotu uczniowie wykonują w drewnie rzeźby, płaskorzeźby oraz formy użytkowe z detalem rzeźbiarskim takie jak: patery, ramy, kasetki, toaletki, lampy i inne.

Zajęcia snycerstwa przygotowują uczniów do podjęcia pracy w zawodzie plastyka i snycerza, stanowią także bazę do dalszego kształcenia na kierunku:
− Rzeźba,
− Wzornictwo,
− Architektura wnętrz,
− Scenografia,
− Architektura,
− Budownictwo,
− Architektura krajobrazu,
− Konserwacja i renowacja dzieł sztuki,
− Technologia drewna,
− Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych .
PRACOWNIA TECHNIK DRUKU ARTYSTYCZNEGO


Specjalność artystyczna: Techniki graficzne

Specjalizacja: Techniki druku artystycznegoTechniki druku artystycznego to bardzo stare i od wieków niezmienne sposoby drukowania obrazów. Na zajęcia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną poprzez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Wyposażenie pracowni pozwala na naukę technik druku wypukłego tj. linoryt, drzeworyt oraz wklęsłodrukowych: akwaforta, aquatinta, miękki werniks, odprysk, mezzotinta, sucha igła. Uczniowie zdobywają również wiedzę na temat druku płaskiego oraz technik odrębnych i unikatowych. Zajęcia polegają przede wszystkim na opracowywaniu matrycy z wcześniej przygotowanego projektu i ręcznego druku obrazu z tej matrycy. Nauka na tej specjalizacji przeznaczona jest dla uczniów, którzy odznaczają się dużymi ambicjami artystycznymi, pracowitością i wytrwałością w osiąganiu celów, gdyż gotowy obraz odbity z opracowanej matrycy można zobaczyć po żmudnym procesie technicznym pracy nad tą matryca. Podstawową umiejętnością jest doskonały rysunek oraz umiejętność obrazowania pojęć, uczuć oraz idei.

Zajęcia specjalizacji Technik druku artystycznego pozwalają na samodzielną pracę twórczą oraz stanowią bazę do dalszego kształcenia akademickiego na kierunkach: − Projektowanie graficzne (plakat, książka, ilustracja, grafika wydawnicza), − Komunikacja wizualna, − Grafika warsztatowa, − Wzornictwo, − Multimedia (animacja komputerowa, modeling, projektowanie gier), − Fotografia.

III. Pracownie dodatkowePRACOWNIA MULTIMEDIALNYCH PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCHŚwiadome i umiejętne posługiwanie się obrazem fotograficznym jest niezbędne do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Uczniowie, w procesie kształcenia, zdobywają wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznają możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych. Przede wszystkim rozwijają umiejętność swobodnego posługiwania się podstawowymi technikami fotograficznymi i filmowymi. Przedmiot rozwija kreatywność i wyobraźnię twórczą.
OFICYNA GRAFICZNAPracownia Oficyny Graficznej powstała w 2010 r. dzięki uprzejmości Pani Jolanty Drąszkowskiej, prezes firmy „Neptun Deweloper” - sponsorowi Liceum Plastycznego w Szczecinie. W ramach projektu „Sięgajcie Gwiazd” powstała w szkole galeria oraz pracownia graficzna, nazwana „Oficyną Graficzną”. Nauka obejmuje program pracowni druku artystycznego i przeznaczona jest dla uczniów, którzy odznaczają się dużymi ambicjami artystycznymi, pracowitością i wytrwałością w osiąganiu celów, ze względu na fakt, że gotowy obraz odbity z opracowanej matrycy można zobaczyć po żmudnym procesie technicznym pracy nad tą matrycą. Uczniami „Oficyny Graficznej” zostawały zawsze osoby najambitniejsze i bardzo pracowite. Nauka jest konkretna i obejmuje wiedzę z zakresu historii grafiki, technologii grafiki w tym: materiałoznawstwa, pracy bardzo różnymi narzędziami, rysunku , malarstwa czy plakatu.


PRACOWNIA RENOWACJINauka renowacji mebli i wyrobów snycerskich prowadzona jest bezpośrednio na obiektach zabytkowych powierzonych przez muzea lub prywatnych koneserów. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie technik i technologii stosowanych, począwszy od cywilizacji starożytnego Egiptu, przez wieki średnie aż do czasów współczesnych. Uczą się metod usuwania przemalowań warstwowych i powłok lakierniczych, likwidacji szkodników drewna, uzupełniania ubytków i wykonania rekonstrukcji poprzedzonej szczegółowym studium projektowym i historycznym. Zapoznają się z konstrukcjami mebli różnych epok i wykonywanymi technikami np. intarsja, inkrustacja, mozaika, snycerstwo, toczenie, politurowanie oraz wykończenia powierzchni drewna polichromią ze złoceniami złotem płatkowym. Prace prowadzone są samodzielnie i zespołowo w zależności od wielkości obiektu. Stanowiska uczniów wyposażone są w narzędzia, głównie ręczne, adekwatnie do pracy nad danym przedmiotem renowacji zgodnie z przepisami BHP.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Constantina Brancusiego w Szczecinie
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat: 91/488-13-14 ,
+48 690637242
e-mail: lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie